HIK OEM IP KIT

21 products
6MP AcuSense 4CH IP-KIT-1
6MP AcuSense 4CH IP-KIT-1
Quick View

6MP AcuSense 4CH IP-KIT-1

6MP AcuSense 8CH IP-KIT-2
6MP AcuSense 8CH IP-KIT-2
Quick View

6MP AcuSense 8CH IP-KIT-2

6MP AcuSense 16CH IP-KIT-3
6MP AcuSense 16CH IP-KIT-3
Quick View

6MP AcuSense 16CH IP-KIT-3

8MP AcuSense 4CH IP-KIT-4
8MP AcuSense 4CH IP-KIT-4
Quick View

8MP AcuSense 4CH IP-KIT-4

8MP AcuSense 8CH IP-KIT-5
8MP AcuSense 8CH IP-KIT-5
Quick View

8MP AcuSense 8CH IP-KIT-5

8MP AcuSense 16CH IP-KIT-6
8MP AcuSense 16CH IP-KIT-6
Quick View

8MP AcuSense 16CH IP-KIT-6

6MP DarkFighter 4CH IP-KIT-7
6MP DarkFighter 4CH IP-KIT-7
Quick View

6MP DarkFighter 4CH IP-KIT-7

6MP DarkFighter 8CH IP-KIT-8
6MP DarkFighter 8CH IP-KIT-8
Quick View

6MP DarkFighter 8CH IP-KIT-8

6MP DarkFighter 16CH IP-KIT-9
6MP DarkFighter 16CH IP-KIT-9
Quick View

6MP DarkFighter 16CH IP-KIT-9

8MP DarkFighter 4CH IP-KIT-10
8MP DarkFighter 4CH IP-KIT-10
Quick View

8MP DarkFighter 4CH IP-KIT-10

8MP DarkFighter 8CH IP-KIT-11
8MP DarkFighter 8CH IP-KIT-11
Quick View

8MP DarkFighter 8CH IP-KIT-11

8MP DarkFighter 16CH IP-KIT-12
8MP DarkFighter 16CH IP-KIT-12
Quick View

8MP DarkFighter 16CH IP-KIT-12

8MP AcuSense/ DarkFighter 4CH IP-KIT-13
8MP AcuSense/ DarkFighter 4CH IP-KIT-13
Quick View

8MP AcuSense/ DarkFighter 4CH IP-KIT-13

8MP AcuSense/ DarkFighter 8CH IP-KIT-14
8MP AcuSense/ DarkFighter 8CH IP-KIT-14
Quick View

8MP AcuSense/ DarkFighter 8CH IP-KIT-14

8MP AcuSense/ DarkFighter 16CH IP-KIT-15
8MP AcuSense/ DarkFighter 16CH IP-KIT-15
Quick View

8MP AcuSense/ DarkFighter 16CH IP-KIT-15

4MP AcuSense/ ColorVu 4CH IP-KIT-16
4MP AcuSense/ ColorVu 4CH IP-KIT-16
Quick View

4MP AcuSense/ ColorVu 4CH IP-KIT-16

4MP AcuSense/ ColorVu 8CH IP-KIT-17
4MP AcuSense/ ColorVu 8CH IP-KIT-17
Quick View

4MP AcuSense/ ColorVu 8CH IP-KIT-17

4MP AcuSense/ ColorVu 16CH IP-KIT-18
4MP AcuSense/ ColorVu 16CH IP-KIT-18
Quick View

4MP AcuSense/ ColorVu 16CH IP-KIT-18